Comunicat de presă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă

Scris de  Joi, 03 Ianuarie 2019 21:51
Notează articol
(0 voturi)

COMUNICAT DE PRESĂ

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, prin Hotărârea de Guvern nr. 937 / 07.12.2018, la alin. (1), salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a include sporuri şi alte adaosuri, s-a stabilit la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 114 / 28.12.2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 / 29.12.2018, se stabilește că, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 — 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Aceste prevederi se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din ordonanța de urgență menționată, respectiv:

(i) activitatea de construcții la codul CAEN 41.42.43 — secțiunea F — Construcții;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 — Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 — Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;

2332 — Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 — Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 — Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 2363 — Fabricarea betonului;

2364 — Fabricarea mortarului;

2369 — Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 — Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 — Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 — Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 — Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 — Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 — Extracția pietrișului și nisipului;

711 — Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică. (art. 66, art. 71).

Tot prin dispozițiile O.G. nr. 114 / 2018 sunt aduse modificări Legii nr. 52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, astfel:

O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități În domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Nerespectarea de către zilier a acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier, iar în cazul în care activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare și servicii anexe — diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere — diviziunea 02;

c) pescuit și acvacultură — diviziunea 03.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

                     

Ion Tănăsoiu

Inspector Şef

Citit de 184 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu