La Călimăneşti - proiect cofinanţat din Fondul Social European: NewsLetter

Scris de  Joi, 13 Decembrie 2018 19:35
Notează articol
(0 voturi)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

SISTEM CĂLIMĂNEȘTI – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești           POCU/138/4/1/114614

Beneficiar: ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI

Parteneri: Școala Gimnazială ”Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănesti și Asociatia SCIENTIA NEMUS

Bugetul proiectului 13.753.324,87 lei

Perioada 07.02.2018 – 06.02.2021

 

GRUP TINTA – 600 de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Jiblea Veche Călimănești

Obiectivul general al proiectului

Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimănești, din județul Vâlcea, prin implicarea a cel puțin 600 de persoane, cu precădere din randul populației de etnie romă, în măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, susținere a dezvoltării și furnizării de servicii socio-medicale, îmbunătățire a condițiilor de locuit, combatere a discriminării și promovării multiculturalismului.

Rezultatele urmărite prin implementarea activităților proiectului sunt:

- 60 de preșcolari și 180 de elevi aflați în risc de abandon școlar vor fi asistați atât financiar, cât și prin activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la îmbunătățirea competențelor de bază ale acestora;

- 60 de persoane participante la programe remediale de tip “A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat, vor obține certificate de absolvire a modulelor/ciclurilor de învățământ;

- un numar de 200 de persoane neocupate profesional vor dobândi informații cu privire la dinamica pieței muncii și la cerințele actuale ale angajatorilor din regiune, își vor dezvolta abilități esențiale în procesul de căutare a unui loc de muncă și vor fi implicate în programe de formare profesională continuă aliniate la cerințele pieței muncii din regiune;

- 100 de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată vor beneficia atât de servicii de consiliere în vederea dezvoltării personale și deprinderea de tehnici și abilități necesare oricărui viitor antreprenor, cât și de programe antreprenoriale care vizează dezvoltarea de competențe profesionale;

- îmbunătățirea condițiilor de locuit în 100 de gospodării ale membrilor grupului țintă va conduce la creșterea calității vieții și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din gospodării;

- cel putin 600 de persoane din comunitate vor beneficia de furnizarea de servicii integrate medicale și sociale;

- peste 100 de persoane din comunitate vor fi cooptate în campanii de implicare activă și voluntariat în vederea rezolvării într-un mod participativ a problemelor identificate la nivelul comunității.

Activitățile proiectului în primele luni de implementare, centrate pe grupul țintă, sunt:

Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă – 21 de preșcolari și 145 de elevi incluşi în programul afterschool, 15 persoane urmează programul remedial “A doua şansă”, 17 persoane beneficiare ale unor programe de formare antreprenorială şi de consiliere profesională.

 

STIMULAREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE TIMPURIEactivitățile de stimulare a accesului și participării la educație sunt organizate pentru preșcolari ce provin din medii devaforizate, din familii cu condiții materiale precare (familii de romi, familii cu parinți șomeri etc.) ce favorizează fenomenul de părăsire timpurie a școlii sau frecventarea redusă a acesteia. Activitățile de stimulare a accesului la educație au o abordare integrată a educației timpurii, vizând dezvoltarea competențelor cheie prin activități educaționale pentru un număr de 21 de preșcolari înscrişi în primul an de proiect. Au fost realizate o planificare calendaristică a activităților, materiale/instrumente didactice adaptate nevoilor grupului țintă implicat în activitățile de educație timpurie, portofolii care să evidențieze progresul preşcolarilor.

COMBATEREA FENOMENULUI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII

Această activitate a fost demarată în data de 08.10.2018 de Partenerul 3 - Școala Gimnazială ”Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești. Activitatea cu elevii se desfășoară în spațiul pus la dispoziție cu titlu gratuit de către Partenerul 3, după finalizarea programului de cursuri obligatorii pe care participanții trebuie să îl urmeze. În cadrul acestor activități au fost implicați 145 de elevi provenind dintr-o comunitate marginalizată, dintre care 82 de elevi învățământ primar, 47 de elevi învățământ gimnazial și 16 elevi învățământ liceal.

În vederea organizării procesului de predare - învățare, au fost realizate orarele pe nivel de învățământ, au fost realizate planificări, portofolii de progres, s-au elaborat fișe, teste și instrumente de lucru adecvate vârstei și nivelului lor de înțelegere.

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE REMEDIALE DE TIP A DOUA ȘANSĂ.

Programul de tip a doua șansă are ca scop sprijinirea grupului țintă în demersurile de reintegrare în sistemul educațional, oferindu-le acestora posibilitatea continuării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-și întrerupă activitățile personale sau profesionale în care sunt implicați. Activitatea a fost demarată în data de 16.10.2018 de Partenerul 3 - Școala Gimnazială ”Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești. În vederea implementării programului remedial, a fost realizată o planificare a materiei, au fost elaborate fișe de lucru și au fost efectuate ore de activități educative remediale de tip a doua șansă pentru 15 persoane incluse în grupul țintă.

SPRIJIN PENTRU ACCESUL ȘI/SAU MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII

Selectarea, recrutarea și menținerea grupului țintă - La nivelul comunității Jiblea Veche au fost identificate următoarele categorii de grupuri țintă (persoane neocupate profesional) ce se află în risc de sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă: șomeri înregistrați/neînregistrați, persoane casnice,persoane care nu au lucrat niciodată, apte pentru încadrarea pe piața muncii.

Furnizare de programe de formare profesională continuă

În vederea implementării activității, au fost purtate discuții cu diferiți angajatori în vederea identificării cerințelor de pe piața muncii în orașul Călimănești și în localitățile din apropiere.

În cadrul unei întâlniri organizate cu persoanele din grupul țintă identificat, au fost înregistrate opțiunile acestora privind meseriile de ospătar și recepționer. S-a stabilit o întâlnire cu furnizorul de formare, urmând să se desfășoare cursurile cu o durată de 720 de ore - pregătire teoretică și practică.

SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI ȘI OCUPĂRII PE CONT PROPRIU ÎN CADRUL COMUNITĂȚII

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională pentru viitorii antreprenori are ca principal scop dezvoltarea personală, deprinderea de tehnici de negociere și de comunicare în mediul de afaceri pentru persoanele participante la programul de antreprenoriat.

Furnizarea programului de formare antreprenorială urmareste dezvoltarea a trei competențe de bază necesare oricarui viitor antreprenor: competențe antreprenoriale, competențe IT, competențe de Limba engleză. Au fost furnizate programe de formare antreprenorială pentru două grupe de cursanți (29 de persoane incluse în grupul țintă ).

SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII/FURNIZĂRII DE SERVICII SOCIO - MEDICALE

Servicii sociale - Responsabilului de activități socio-medicale și asistentul social au efectuat deplasări în comunitate în vederea documentării privind starea economică, medicală și socială a potențialilor membri ai grupului țintă și au fost strânse documentele care stau la baza anchetelor sociale. Până în prezent, au fost realizate peste 300 de anchete sociale în Jiblea Veche.

Servicii medicale - Liderul de parteneriat a înființat două noi servicii medicale în comunitatea Jiblea Veche – Calimănești. Acestea constau într-un cabinet medical dotat cu aparatură modernă de investigare, cu personal de specialitate și o echipă medicală mobilă pentru deplasarea la urgențele medicale înregistrate în comunitate.

ACTIVITĂȚI DE IMBUNATĂȚIRE A CONDIȚIILOR DE LOCUIT

În cadrul proiectului vor fi sprijinite aproximativ 100 de gospodării în vederea creșterii condițiilor de locuit. Până în prezent au fost evaluate peste 60 de case.

 

COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA MULTICULTURALISMULUI

Desfășurarea de acțiuni de implicare activă/voluntariat

Responsabilul cu acțiunea de implicare activă și voluntariat, împreună cu membrii grupului de inițiativă, urmăresc implicarea comunității în acțiuni de voluntariat, în vederea identificării și soluționării problemelor acesteia. Au fost organizate două evenimente “world caféși “biblioteca vie”, întâlniri cu grupul de inițiativă locală în vederea pregătirii unei acțiuni de voluntariat care se va desfășura în luna decembrie.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

Citit de 1265 ori Ultima modificare facută Luni, 17 Decembrie 2018 10:50

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu