Instanţa a anulat o hotărâre abuzivă luată de preşedintele Costi Rădulescu împotriva angajatului Antonie Ceauşu!

Scris de  Luni, 11 Iunie 2018 10:11
Notează articol
(0 voturi)

Consiliul Judeţean trebuie să plătească daune morale de 3.000 de lei şi cheltuieli de judecată de 1.000 de lei.

I. Hotărârea prin care se arată abuzul preşedintelui Consiliului Judeşean Costi Rădulescu:

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 12513 din 19 septembrie 2017;
...În conformitate cu prevederile art 104, alin. (1) lit. "b" şi alin. (3) lit. "c", coroborate cu cele ale art. 91, alin. (1) lit. "a" şi alin. (2) lit. "e" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 75, art. 77, alin. (1) şi (2), art. 76 şi art. 77, alin.(3) lit. "a" din Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină nr. 1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte

Art. 1 Se aplică domnului Antonie Ceauşu, Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, sancţiunea mustrării scrise.

Art. 3 Motivele care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 1 constau, conform Raportului Comisiei de disciplină nr.60 din 14 septembrie 2017, care constituie anexă la prezenta hotărâre, în:
-    manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
-    nerespectarea obligaţiei de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
-    îndeplinirea defectu-oasă a atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi control a modului cum sunt desfăşurate activităţile de protecţie specială a adultului cu handicap, prin şefii serviciilor din subordinea Direcţiei Generale;
-    îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi control a activităţii manageriale a şefilor de servicii sociale din subordine (centre rezidenţiale) pentru persoanele adulte cu handicap;
-    neexercitarea în mod corespunzător a atribuţiilor de control a activitătilor desfăsurate la nivelul serviciilor si centrelor din structura Direcţiei generale.


II. Iată ce spune Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici despre cazuri similare cu cel în care este implicat Antonie Ceauşu:

Art. 16 alin. (1) lit f) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea rcgulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, reglementează pentru directorul executiv/general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului atribuţia de numire şi eliberare din funcţie a personalului acestei instituţii, potrivit legii.
Din interpretarea dispoziţiilor legale anterior invocate, rezultă că persoana care are competenţa numirii în funcţia publică de director executiv adjunct/general adjunct este Directorul executiv/general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, astfel că raportat la prevederile art. 92 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta dispune în condiţiile legii, prin act administrativ, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct/general adjunct vacante sau temporar vacante.


III. Iată şi soluţia pe scurt a Tribunalului Vâlcea prin care se acordă despăgubiri morale lui Antonie Ceauşu. Cine le plăteşte?

Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată astfel cum a fost ulterior precizată, de către reclamant Ceauşu Antonie în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Vâlcea, reprezentat prin preşedinte. Anulează Hotărârea nr. 217 din data de 25.09.2017, emisă de pârâtul Consiliul Judeţean Vâlcea precum şi, în parte, Raportul întocmit de Comisia de Disciplină din Cadrul Consiliului Judeţean înregistrat la nr. 60 din data de 14.09.2017, în ceea ce priveşte constatările şi concluziile acestuia referitoare la reclamant. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 3.000 lei cu titlu de daune morale. Admite, în parte, cererea reclamantului de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată şi îl obligă pe pârât la plata către reclamant a sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.. Ia act că pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Vâlcea. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 iunie 2018.

Citit de 567 ori

Echipa redacțională a cotidianului Viața Vâlcii

Cotidian editat de SC PETRAS SRL

Rm. Vâlcea, Aleea Teilor, PT 1 Ostroveni, judeţul Vâlcea

email: viata.valcii@mail.com
viatavalcii@yahoo.com
Tel./fax 0250-73.23.24
Tel: 0350-41.24.63

Viaţa Vâlcii (Online) = ISSN 2501-5540 ISSN–L 2501-5532
Editor şef: Petre Tănăsoaica

Consiliul de administratie:

Director administrativ financiar:
Redactor şef: Petre Tănăsoaica
Secretar general de redacţie:Laura Bondoc

Redactie:

Politică: Petre Tănăsoaica
Economic-social-administrativ: Narcisa Andrei
Cultură: Laura Bondoc
Sănătate, fapt divers, eveniment:
Cronicar sportiv: Gabriel Cîrjaliu
Senior editor: Nicolae Dinescu
Tehnoredactare: Sorin Dina
Administraţie-difuzare: Marin Cernătescu